1. Er is een menselijke en professionele relatie met de cliënt, gebaseerd op respect voor de vrijheid en de autonomie.
 

Als cliënt wordt beschouwd, iedere persoon die in coaching of begeleiding is bij een medewerker van PRH Groeiperspectief.
Een cliënt heeft het recht om op gelijk welk moment zijn engagement te onderbreken of te beëindigen.
De vzw PRH Groeiperspectief staat open voor elke volwassen persoon zonder onderscheid van cultuur, nationaliteit, opleiding, ideologie of activiteit. Een PRH-coach erkent de waardigheid en de uniciteit van elke mens, ongeacht zijn fysieke, psychische, sociale of economische realiteit.
De PRH-coach respecteert volledig de eigen waarden, de autonomie, de vrijheid, het ritme en het privéleven van zijn cliënten.
Een PRH-coach kan onder geen beding, naast zijn normale vergoeding, een bijkomend voordeel halen uit de relatie met de deelnemer, onder welke vorm dan ook. Financiële giften, andere vormen van materiële hulp, seksuele handelingen of seksuele relaties zijn uitgesloten.
De coach treedt in een vertrouwensrelatie met de deelnemer en is bijgevolg aan het beroepsgeheim gehouden. Dit kan alléén verbroken worden op uitdrukkelijke wens en met toelating van de cliënt. Bij rapportering aan derden, waar hij vanuit zijn functie toe verplicht kan worden, beperkt hij zich tot die informatie die voor de beantwoording van de vraagstelling van direct belang is.
De coaches die gegevens over deelnemers bewaren, doen dit zo dat het beroepsgeheim geëerbiedigd wordt.
De PRH-coaching is, geen therapie. Van elke cliënt wordt verondersteld dat hij de verantwoordelijkheid voor zijn leven en voor zijn beslissingen op een normale manier kan opnemen. Personen die psychisch te zwak zijn of psychisch verstoord kunnen enkel gecoacht worden met toelating van de behandelende arts.
De PRH-coaching is geen crisisinterventie.
De coach vraagt zijn cliënt het document ‘Begeleiding bij een PRH-coach afspraken’ te ondertekenen.


2. Duidelijke afspraken voor honoraria

De coach geeft duidelijke informatie over de tarieven die hij hanteert. Hij overhandigt de cliënt een betalingsbewijs.
Schenkingen of giften aan de vzw PRH-groeiperspectief zijn mogelijk. Ze worden behandeld conform de wettelijke regels hiervoor. De coach zelf zal geen schenkingen aanvaarden.


3. Discreet beheer van gegevens

De PRH-coach respecteert volledig het recht op privacy van zijn cliënt. De wet op de bescherming van de privacy wordt toegepast.
De organisatie PRH-Groeiperspectief bewaart adresgegevens van de cliënten van de coaches. Deze worden enkel gebruikt om in geval van overmacht de cliënt te contacteren of om algemene informatie aan de cliënt te bezorgen. Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt en worden opgeslagen voor automatische verwerking. De cliënt heeft recht op inzage en aanpassing van zijn persoonlijke gegevens.


4. Klachten worden ernstig genomen

Klachten worden geadresseerd aan de voorzitter van de vzw PRH-Groeiperspectief. Wie een klacht indient wordt van de afhandeling op de hoogte gehouden. Indien nodig wordt de medewerking van de "klager" gevraagd voor de behandeling van de klacht. Aan anonieme klachten kan geen gevolg gegeven worden.